The Beauty of Unfaithfulness

The Beauty of Unfaithfulness
Theatre play
by Valentin Krasnogorov
Translation: Dobrinka Stefanova
Play: Yosif Syrchadzhiev
Set design: Elena Deleva
Composer: Martin Karov
C: Miroslava Vyrbanova, Yavor Borisov, Ekaterina Georgieva, Plamen Velikov, Ana Vylchanova, Bogdan Kazandzhiev, Yordanka Stefanova, Polin Lalova, Konstantin Ikonomov, Martin Karov, Kiril Boyadzhiev


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.