Stupid enthusiasts

Stupid enthusiasts
Theatre play
by Tedy Moskov and Simon Schwarz
Director:  Tedi Moskov
Assistant Director: Atanas K. Atanasov
Costumes: Boryana Semerdzhieva
Music: Antoni Donchev
C: Hristo Gyrbov, Robert Yanakiev, Simeon Gylybov, Vasil Gryncharov, Dimityr Banenkin, Kiril Boyadzhiev, Margarita Hlebarova, Miroslava Vyrbanova, Stefaniya Kocheva, Dobrina Getsova, Yordanka Stefanova


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.