Eugene Onegin

Eugene Onegin
Opera
by Tchaikovsky
Conductor: Pavel Balev ·  Cast: Krasimira Stoyanova, Atanas Mladenov, Violeta Rodomirska, Boyka Vassileva, Galya Pavlova, Mihail Mihalov, Peter Naydenov, Victor Krustanov, Vasil Antov, Rosen Nenchem


 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.