Национален природонаучен музей - БАН


Адрес: София, бул. Цар Освободител 1
Работно време: билетна каса 10:00–17:00
Телефон: 087 922 65 73
Националният природонаучен музей изучава, съхранява и популяризира живата и нежива природа в България и чужбина. Освен специализираната музейна дейност научноизследователската работа е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Застъпени са и изследвания в областта на минералогията и палеонтологията. Събираните в течение на повече от 100 години колекции на музея включват повече от 1000 вида птици (сред тях редки и изчезнали видове), стотици хиляди насекоми и други безгръбначни, обширна херпетологична колекция, около една трета от видовете минерали в света, редки кристали от мините в Родопите и дарения от чужбина. Музеят съхранява типусите на много нови за науката видове животни, интензивно описвани и депозирани от наши и чужди специалисти въз основа на богатия материал, събран от сътрудници на музея в България и над 60 други страни. През последните години беше създадена голяма остеологична колекция от няколко хиляди скелетни препарати на фосилни и рецентни птици, въз основа на която бяха описани нов род и няколко нови вида фосилни птици. Интензивни изследвания се водят върху терциерните птици и бозайници на България, върху състоянието на някои редки и защитени видове бозайници (проекти за запазване на мечките и други хищници). Изяснява се видовият състав и степента на застрашеност на фауната и флората на българските национални паркове (проекти с международно участие)‚ работи се върху научните основи на създаване на нови защитени територии. Музеят е основен център на изследванията върху пещерната фауна и един от водещите в Европа. Работи се интензивно и върху състава, произхода и зоогеографията на високопланинската фауна на България и Стария свят. Изучават се пегматитови, скарнови и хидротермални находища в Родопите и Средна гора, таксономията и палеоекологията на брахиоподи от България, таксономията на изоподите, паразитните акари и други безгръбначни.

 

Горе Коментари (0)

Ако искате да добавяте коментари, моля регистрирайте се и влезте с вашите потребителско име и парола.