Акцент в програмата е и участието на малкия цигулар Ренцо Ставрев.